Մասնագիտացված պաշտոնական թարգմանությունների ասպարեզում

«Royal Translations» ընկերության Ընդհանուր դրույթների և Պայմանների սահմանում


Սույն Ընդհանուր դրույթներում «Թարգմանչական գործակալություն» ասելով ենթադրվում է՝ «Royal Translations» թարգմանչական ընկերությունը, որն իր նստավայր է ընտրել` Benoordenhoutseweg 21, 2596BA Հաագա գրասենյակային հասցեն, ով իր գործունեությունը ծավալում է առևտրայինպալատի գրանցման համար՝ 27249033-ի և հարկային հաշվետվությունների համար հատկացված BTW ID՝ NL002307964B74 -ի ներքո:
1. Հիմնական
Սույն ընդհանուր դրույթներն ու պայմանները կիրառվում են թարգմանչական գործակալության ևհաճախորդի միջև բոլոր իրավական հարաբերությունների նկատմամբ՝ բացառելով հաճախորդիկողմից կիրառվող (ընդհանուր) պայմանները, եթե թարգմանչական գործակալությունը գրավորհամաձայնություն չի տվել դրանց հայտին:
2. Գնումներ և պայմանագրի կնքում
1. Թարգմանչական գործակալության ընդհանուր առաջարկներն ու գնանշումները պարտադրողչեն, եթե չկան այլ համաձայնություններ:
2. Մեջբերումները և նշված պայմանները միշտ կարող են չեղարկվել, եթե թարգմանչականգործակալությունը դեռ չի կարողացել ստուգել ամբողջ տեքստը, որը պետք է թարգմանվի կամխմբագրվի մինչև հայտարարությունը: Պայմանագիրը կնքվում է պատվիրատուի կողմիցթարգմանչական գործակալությունից մեջբերումը գրավոր կամ բանավոր ընդունելով, կամ եթեգնանշում չի արվել, թարգմանչական գործակալության կողմից պատվիրատուի կողմից տրվածհանձնարարության գրավոր հաստատմամբ: Բանավոր ընդունման դեպքում հաճախորդը պետք էնախապես վճարի ամբողջ գումարը։
3. Թարգմանչական գործակալությունը կարող է իր հաճախորդ համարել թարգմանչականգործակալությանը հանձնարարություն տված անձին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վերջինսդրանով ուղղակիորեն չի նշել, որ ինքը գործում է երրորդ անձի անունից և հաշվին ցուցումներով ևնախատեսված չէ. որ այս երրորդ անձի անունը և հասցեն տրամադրվել են թարգմանչականգործակալության կողմից:
4. Թարգմանչական գործակալության ներկայացուցիչների կամ անձնակազմի կողմից կնքվածհամաձայնագրերը և խոստումները պարտադիր են թարգմանչական գործակալության համարմիայն այն բանից հետո, երբ թարգմանչական գործակալությունը դրանք հստակորեն գրավորհաստատել է:
5. Եթե թարգմանչական գործակալությունը հիմնավոր կասկածներ ունի, թե արդյոք հաճախորդըկկարողանա կատարել իր վճարման պարտավորությունները, թարգմանչական գործակալությունըիրավասու է ապահովել հաճախորդի կողմից համապատասխան անվտանգություն՝ նախքանհանձնարարականի կատարումը սկսելը կամ դրա կատարումը շարունակելը։
6. Բոլոր տեսակի փաստաթղթերի թարգմանությունների, հրատապ թարգմանությունների,օրինականացման ակտերի վճարման պարտավորությունները հաճախորդը պետք է նախապեսվճարի մինչև ընթացակարգը սկսելը:
3. Պատվերների փոփոխություն և չեղարկում
1. Եթե պայմանագիրը կնքելուց հետո հաճախորդը հանձնարարության մեջ կատարում է այլփոփոխություններ, քան աննշան փոփոխությունները (ամբողջ հանձնարարության միջինը 10%-ը),թարգմանչական գործակալությունն իրավունք ունի ճշգրտելու առաքման ժամկետը և/կամ վճարըկամ վերջիվերջո չեղարկել հանձնարարությունը.հրաժարվել. Վերջին դեպքում հաճախորդըպարտավոր է վճարել հանձնարարության արդեն իսկ կատարված մասի համար, և սույն հոդվածի3-րդ կետի դրույթները կիրառվում են mutatis mutandis:
2. Հաճախորդի կողմից հանձնարարությունը չեղարկվելու դեպքում հաճախորդը պարտավոր էամբողջությամբ վճարել հանձնարարության արդեն իսկ կատարված մասի համար: Ի լրումն, եթեկիրառելի է, հաճախորդը պետք է վճարի վճար, որը հիմնված է ժամային դրույքաչափի վրա,մնացած մասի համար արդեն իսկ կատարված հետազոտական աշխատանքների համար:Ցանկության դեպքում թարգմանչական գործակալությունը արդեն իսկ արտադրված աշխատանքըհասանելի է դարձնում պատվիրատուին: Այդ դեպքում առաքվող ապրանքի որակի համարերաշխիք չի տրվում։
3. Եթե թարգմանչական գործակալությունը ժամանակ է վերապահել չեղյալ առաջադրանքըկատարելու համար, թարգմանչական գործակալությունը կարող է պատվիրատուից գանձել վճարի50%-ի չափով հանձնարարականի այն մասի համար, որը չի կատարվել:
4. Հանձնարարականների կատարում և գաղտնիություն
1. Թարգմանչական գործակալությունը պարտավոր է հանձնարարությունը կատարել իրգիտելիքների և կարողությունների առավելագույն չափով և անհրաժեշտ փորձագիտությամբ՝հաշվի առնելով պատվիրատուի կողմից թարգմանվող կամ խմբագրվող տեքստի (տեքստերի)նպատակը։ .
2. Թարգմանչական գործակալությունը հաճախորդի կողմից տրամադրված տեղեկատվությանըկվերաբերվի գաղտնի, այնքանով, որքանով դա հնարավոր է հանձնարարության կատարման հետկապված: Թարգմանչական գործակալությունը կպարտադրի իր աշխատակիցներին պահպանելգաղտնիությունը։ Այնուամենայնիվ, թարգմանչական գործակալությունը պատասխանատվությունչի կրում այս աշխատակիցների կողմից գաղտնիության պարտականությունը խախտելու համար,եթե թարգմանչական գործակալությունը կարող է ցույց տալ, որ չի կարողացել կանխել այսխախտումը:
3. Եթե հակառակը ուղղակիորեն համաձայնեցված չէ, թարգմանչական գործակալություննիրավունք ունի հանձնարարություն (նաև) իրականացնել երրորդ անձանց կողմից՝ չխախտելովթարգմանչական գործակալության պատասխանատվությունը գաղտնի վերաբերմունքի ևհանձնարարության պատշաճ կատարման համար: Թարգմանչական գործակալությունըկպարտադրի նշված երրորդ կողմին պահպանել գաղտնիությունը: Այնուամենայնիվ,թարգմանչական գործակալությունը պատասխանատվություն չի կրում այս երրորդ անձանցկողմից գաղտնիության պարտականությունը խախտելու համար, եթե թարգմանչականգործակալությունը կարող է ցույց տալ, որ չի կարողացել կանխել այս խախտումը: Այդ դեպքումներգրավված երրորդ կողմը կբացահայտվի և ուղղակի պատասխանատվություն կկրի կրածվնասի համար:
4. Հաճախորդը պարտավոր է, հնարավորության դեպքում, ըստ պահանջի ներկայացնելթարգմանվող տեքստի բովանդակային բացատրությունը, իսկ առկայության դեպքումթարգմանչական գործակալությանը հասանելի դարձնել համապատասխան փաստաթղթերն ուտերմինաբանությունը: Նշված տեղեկատվության փոխանցումը միշտ կատարվում է հաճախորդիհաշվին և ռիսկին:
5. Առաքման ժամկետը և առաքման ժամանակը
1. Համաձայնեցված առաքման ժամկետը նպատակային ժամկետ է, եթե այլ բան ուղղակիորենգրավոր համաձայնեցված չէ: Հենց որ թարգմանչական գործակալությունը հաստատի կամակնկալի, որ ժամանակին առաքումը հնարավոր չէ, թարգմանչական գործակալությունըպարտավոր է անհապաղ տեղեկացնել հաճախորդին:
2. Թարգմանչական գործակալության կողմից ուղղակիորեն գրավոր համաձայնեցված առաքմանժամկետը մեղավոր կերպով գերազանցելու դեպքում հաճախորդն իրավունք ունիմիակողմանիորեն լուծարել պայմանագիրը, պայմանով, որ իրականացումն այլևս ողջամտորենհնարավոր չէ ակնկալել: Այդ դեպքում թարգմանչական գործակալությունը պարտավոր չէ որեւէփոխհատուցում վճարել։ Այս լուծարումը չի ազդում պատվիրատուի՝ արդեն իսկ կատարվածհանձնարարության մասի համար վճարելու պարտավորության վրա:
3. Առաքումը համարվում է կատարված առաքման պահին: Հաղորդման ժամանակը փոստիառաքման, առաքիչին առաքման կամ էլեկտրոնային փոխանցման դեպքում (ֆաքս, էլ. փոստ, մոդեմ, ftp և այլն) ժամանակն է, երբ կրիչը ավարտել է փոխանցումը:
4. Թարգմանչական գործակալության կողմից պայմանագրի կատարման հետ կապվածհաճախորդը պարտավոր է անել այն ամենը, ինչ ողջամտորեն անհրաժեշտ է կամ ցանկալի էթարգմանչական գործակալությանը ժամանակին առաքելու հնարավորություն տալու համար:
5. Հաճախորդը պարտավոր է լիարժեքորեն համագործակցել թարգմանչական գործակալությանհետ պայմանագրով մատուցվող ծառայության մատուցման հետ: Հաճախորդը նույնպես կլինիդեֆոլտի մեջ՝ առանց դա պահանջելու, եթե նա հրաժարվի ընդունել կատարումը, որի դեպքում 6.5-րդ հոդվածի դրույթները կիրառվում են mutatis mutandis:
6. Գործարք և վճարում
1. Վճարը սկզբունքորեն հիմնված է թարգմանչական գործակալությունում կիրառվող բառի կամժամավճարի վրա, եթե այլ բան նախատեսված չէ: Բացի իր վճարից, թարգմանչականգործակալությունը կարող է նաև պատվիրատուից գանձել հանձնարարականի կատարման հետկապված վճարումներ: Յուրաքանչյուր հանձնարարության համար կարող է գանձվել լեզվականհամակցության նվազագույն դրույքաչափ:
2. Կատարվելիք կատարման համար թարգմանչական գործակալության կողմից նշված գինըվերաբերում է բացառապես համաձայնեցված տեխնիկական պայմաններին համապատասխանկատարմանը:
3. Թարգմանչական գործակալությունն իրավունք ունի բարձրացնել համաձայնեցված գինը, եթեհաճախորդը տրամադրում է լրացուցիչ մշակված տեքստ, անհասկանալի պատճեն, անսարքհամակարգչային ծրագրեր կամ տվյալների ֆայլեր, որոնք թարգմանչական գործակալությունիցպահանջում են ավելի շատ աշխատանք կամ ծախսեր կատարել, քան թարգմանչականգործակալությունը կարող էր ողջամտորեն ակնկալել, երբ պայմանագիր կնքելը. Վերոնշյալ ցանկըսպառիչ չէ:
4. Բոլոր գումարները նշված են առանց ԱԱՀ-ի:
5. Հաշիվ-ապրանքագրերը պետք է վճարվեն զուտ հաշիվ-ապրանքագրի ամսաթվից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում (կամ թարգմանչական գործակալության կողմից գրավոր նշված այլժամկետում), առանց որևէ զեղչի, հաշվարկի կամ կասեցման՝ այն արժույթով, որով կազմվել էհաշիվ-ապրանքագիրը: Վճարման ուշացման դեպքում հաճախորդն անհապաղ և առանցծանուցման թերանում է, ամեն դեպքում հաճախորդը պարտավոր է օրենքով սահմանվածտոկոսագումար լինել հաշիվ-ապրանքագրի գումարի նկատմամբ՝ ավելացված 2 տոկոսայինկետով, չկատարման օրվանից մինչև լրիվ վճարման պահը: .
6. Եթե հաճախորդը ժամանակին չի վճարում, թարգմանչական գործակալությունն իրավասու էգանձել արտադատական գանձման ծախսեր՝ համաձայն Արտադատական հավաքագրմանծախսերի փոխհատուցման մասին որոշման:
7. Բողոքներ և վեճեր
1. Հաճախորդը պետք է գրավոր տեղեկացնի թարգմանչական գործակալությանը առաքվողապրանքների վերաբերյալ բողոքների մասին որքան հնարավոր է շուտ, բայց ոչ ուշ, քանառաքումից տասը աշխատանքային օր հետո: Բողոք ներկայացնելը հաճախորդին չի ազատումվճարման պարտավորությունից:
2. Եթե հաճախորդը կասկածում է թարգմանչական որոշ լուծումների ճիշտությանը ևմեկնաբանություններ է խնդրում թարգմանչական գործակալությունից, և եթե թարգմանչականգործակալությունը կարող է հետագայում ցույց տալ, որ տրամադրված թարգմանությունները սխալչեն, թարգմանչական գործակալությունն իրավունք ունի վճարել լրացուցիչ աշխատած ժամերը ևկատարված այլ ծախսերը: դրա կապակցությամբ ամբողջությամբ գանձել հաճախորդին:
3. Եթե հաճախորդը 7.1 պարագրաֆում նշված ժամկետից հետո որևէ բողոք չի հայտնել, ապահամարվում է, որ նա ամբողջությամբ ընդունել է առաքված ապրանքը, և բողոքները կքննարկվենմիայն այն դեպքում, եթե թարգմանչական գործակալությունը դա ցանկալի համարի իրպատճառներով: Թարգմանչական գործակալության կողմից պատվիրատուի խնդրանքովթարգմանված կամ խմբագրված տեքստի որևէ մասի փոփոխությունը չի նշանակում, որթարգմանչական գործակալությունը ընդունում է, որ ներկայացվել է անբավարար կատարում:
4. Եթե բողոքը հիմնավորված է, թարգմանչական գործակալությունն իրավասու է ողջամիտժամկետում բարելավել կամ փոխարինել առաքվածը. եթե թարգմանչական գործակալությունը չիկարող ողջամտորեն բավարարել բարելավման կամ փոխարինման խնդրանքը, այն կարող էիջեցնել գինը:
8. Պատասխանատվություն և հատուցում
1. Թարգմանչական գործակալությունը պատասխանատվություն է կրում հաճախորդի նկատմամբմիայն այն վնասի համար, որը թարգմանչական գործակալությանը վերագրվող թերության ուղղակիև ապացուցելի հետևանք է: Թարգմանչական գործակալությունը երբեք պատասխանատվություն չիկրում վնասի բոլոր այլ ձևերի համար, ինչպիսիք են անուղղակի վնասը, հետևանքային վնասը,առևտրի կորուստը, հետաձգված վնասը և շահույթի կորուստը:
2. Թարգմանչական գործակալության պատասխանատվությունը ցանկացած դեպքումսահմանափակվում է տվյալ հանձնարարության այն մասի ինվոյսային արժեքով, առանց ԱԱՀ-ի, որն արդեն հաշիվ-ապրանքագրվել և/կամ առաքվել է: Թարգմանչական գործակալությանպատասխանատվությունը նույնպես բոլոր դեպքերում սահմանափակվում է առավելագույնը 5000 եվրոյով յուրաքանչյուր իրադարձության կամ հարակից միջոցառումների շարքի համար:
3. Թարգմանվող տեքստի անորոշությունը ազատում է թարգմանչական գործակալությանըցանկացած պատասխանատվությունից:
4. Թարգմանվող կամ խմբագրվող տեքստի (օգտագործման) կամ թարգմանչականգործակալության կողմից տրամադրվող թարգմանության կամ հարմարեցման գնահատումըենթադրում է անձնական վնասվածքի որոշակի ռիսկեր, մնում է ամբողջությամբ հաճախորդիհաշվին և ռիսկին:
5. Թարգմանչական գործակալությունը պատասխանատվություն չի կրում պայմանագրիկատարման համար հասանելի փաստաթղթերի, տեղեկատվության կամ տեղեկատվությանկրիչների վնասման կամ կորստի համար: Թարգմանչական գործակալությունըպատասխանատվություն չի կրում նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ևհեռահաղորդակցության միջոցների օգտագործման կամ տեղեկատվության (փոխադրողների)տեղափոխման կամ փոխանցման կամ ֆայլերում կամ տեղեկատվության մեջ համակարգչայինվիրուսների առկայության հետևանքով առաջացած ծախսերի և/կամ վնասի համար։փոխադրողներ, որոնք տրամադրվում են թարգմանչական գործակալության կողմից:
6. Հաճախորդը փոխհատուցում է թարգմանչական գործակալությանը առաքված ապրանքներիօգտագործումից բխող երրորդ կողմի բոլոր պահանջներից:
7. Հաճախորդը նաև փոխհատուցում է թարգմանչական գործակալությանը պայմանագրիկատարման հետ կապված սեփականության, արտոնագրի, հեղինակային իրավունքի կամմտավոր սեփականության այլ իրավունքների ենթադրյալ խախտման համար երրորդ անձանցբոլոր պահանջների դիմաց:
9. Լուծարում և ֆորս-մաժոր
1. Եթե հաճախորդը չի կատարում իր պարտավորությունները, եթե հաճախորդը սնանկ է ճանաչվել, կամ եթե նրա սնանկությունը հայտարարվել է, եթե հաճախորդը դիմել է վճարումները կասեցնելուկամ իրեն տրամադրել, եթե կիրառվում է ֆիզիկական անձանց պարտքի վերաձեւակերպմանսխեման. հաճախորդի հայտարարված կամ հաճախորդի ընկերության լուծարման դեպքումթարգմանչական գործակալությունն իրավունք ունի ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն լուծարվել՝առանց որևէ փոխհատուցում վճարելու կամ կասեցնել դրա կատարումը։ Այդ դեպքումթարգմանչական գործակալությունը կարող է անհապաղ վճարել իր պարտքից։
2. Եթե թարգմանչական գործակալությունն այլևս չի կարող կատարել իր պարտավորությունները իրվտանգի տակ չհանդիսացող կամ իր վերահսկողությունից դուրս գտնվող հանգամանքներիպատճառով, թարգմանչական կազմակերպությունն իրավունք ունի լուծարել պայմանագիրը՝առանց որևէ փոխհատուցում վճարելու պարտավորության: Նման հանգամանքները (ֆորս-մաժոր) կիրառվում են ցանկացած դեպքում, բայց ոչ բացառապես՝ հրդեհի, դժբախտ պատահարի,հիվանդության, գործադուլի, խռովության, պատերազմի, ահաբեկչական հարձակումների,տրանսպորտի խոչընդոտների, պետական միջոցների, ինտերնետ մատակարարներիծառայությունների խափանումների, մատակարարների անփութության կամ այլ հանգամանքներիդեպքում։ որի վրա թարգմանչական գործակալությունը չի կարող որևէ ազդեցություն ունենալ։
3. Եթե թարգմանչական գործակալությունը ստիպված է դադարեցնել պայմանագրի հետագակատարումը ֆորսմաժորային իրավիճակի պատճառով, նա պահպանում է մինչև այդ ժամանակկատարված աշխատանքի և կատարված ծախսերի և վճարված կանխավճարներիփոխհատուցման իրավունքը:
10. Հեղինակային իրավունք
Եթե այլ բան ուղղակիորեն գրավոր համաձայնեցված չէ, թարգմանչական գործակալության կողմիցարտադրված թարգմանությունների հեղինակային իրավունքները փոխանցվում են հաճախորդինայն պահին, երբ նա ամբողջությամբ կատարել է իր բոլոր ֆինանսական և այլպարտավորությունները թարգմանչական գործակալության նկատմամբ՝ կապված տվյալհանձնարարության հետ, բացառությամբ. գրական թարգմանություններ, որտեղ գործում ենհեղինակային իրավունքները, և թարգմանչի անունը պետք է նշվի որպես նույն հեղինակ:
11. Կիրառելի օրենք
1. Հոլանդիայի օրենսդրությունը կիրառվում է հաճախորդի և թարգմանչական գործակալությանմիջև բոլոր իրավական հարաբերությունների վրա:
Այս ընդհանուր պայմանների և պայմանների տարբերակները հոլանդերենից բացի այլ լեզվովգերակայելու են հոլանդերեն տեքստը:
Այս ընդհանուր դրույթների և պայմանների պատճենը միշտ անվճար կուղարկվի հայցողին առաջինիսկ խնդրանքով և պարտադիր կերպով առաջարկվում է առցանց՝ նախքան պատվերիտեղադրումը: